หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
“ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รับฟังความคิดจากประชาชน
ปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส ”
นายนายสุรศักดิ์ วงษ์นาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
วัดหนองหญ้านาง
สถานีอนามัยตำบลหนองไผ่แบน
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ ในตำบลหนองไผ่แบน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่แบน
อ.เมือง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
     
 
"พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริห [ 24 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 287 
กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 89 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 56 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 47 
อบต.หนองไผ่แบน เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
 
 

วัดหนองหญ้านาง
เขื่อนวังร่มเกล้า
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงด่วนมากกกก (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 2293  ตอบ 9  
เว็บไซต์ "อบต.หนองไผ่แบน" อ.เมือง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 15070  ตอบ 42  
 
 

เปลไม้ไผ่
ผลไม้แปรรูป
แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่พมีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ ด่วนที่ สุด ที่ อน 0023.3/ว 397 ลงวีันที่ 29 ตุลาคม 2563  [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่พมีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1  [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 101 
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 84 
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งฯ (ด่วนที่สุด) [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 78 
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 101 
โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 236 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เดือนกันยายน 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อปท. [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
 
 
 
 
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว101  [ 28 ต.ค. 2563 ]
การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว6496  [ 28 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3330  [ 28 ต.ค. 2563 ]
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 3323  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว6445  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กสว. มท 0820.2/ว3300 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สน.คท. มท 0808.2/ว3262  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
อบต.ทุ่งนางาม [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 


จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลากด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง ยู เอส ที รสจืดตรานมโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 15 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]จ้างจัดจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อชุดเครื่องทองน้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) ที่ชำรุดให้ใช้ได้ตามปกติ จำนวน [ 12 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 1 เครื่ [ 12 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนงานประจำรถน้ำดับเพลิง) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2 [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนงานประจำรถน้ำดับเพลิง) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ยามรักษาความปลอดภัย) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยว [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำเดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อถังขยะวุตถุอันตราย ขนาด 12 ลิตร จำนวน 18 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้พยาบาลกู้ชีพ อบต.หนองไผ่แบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาปักเสาไฟฟ้า คสล.เพื่อติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่สาร อปพร.หนองไผ่แบน โด [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน wonglebO;ระยะที่ 2wo [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน wonglebO;ตู้เหล็กเก็บเอกสารwonglebC; จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพ [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน wonglebO;ระยะที่ [ 11 ก.ย. 2563 ]

     
 

 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองไผ่แบน พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟ้ฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ถนน
 
 
    
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ธ.ค. 2552
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-228-8088
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0 - 5698 - 1088 - 90 โทรสาร : 0-5698-1089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
จำนวนผู้เข้าชม 2,810,851 เริ่มนับ 25 ธ.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน