หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
“ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รับฟังความคิดจากประชาชน
ปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส ”
นายนายสุรศักดิ์ วงษ์นาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
วัดหนองหญ้านาง
สถานีอนามัยตำบลหนองไผ่แบน
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ ในตำบลหนองไผ่แบน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่แบน
อ.เมือง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
     
 
"พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริห [ 24 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 267 
กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
อบต.หนองไผ่แบน เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
อบต.หนองไผ่แบน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภา [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 92 
อบต.หนองไผ่แบน เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 20 
 
 
วัดหนองหญ้านาง
เขื่อนวังร่มเกล้า
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงด่วนมากกกก (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 2258  ตอบ 9  
เว็บไซต์ "อบต.หนองไผ่แบน" อ.เมือง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 15008  ตอบ 42  
 
 
เปลไม้ไผ่
ผลไม้แปรรูป
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 117 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 189 
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 248 
ขอส่งประกาศคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน่ท้องถิ่นฯ ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 180 
เเนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีเเละการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด [ 31 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 198 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 243 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 3748 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 406 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
 
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
อบต.ทุ่งนางาม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.อุทัยธานี วันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับรางว [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
 
 


ซื้อจัดซื้อถังขยะวุตถุอันตราย ขนาด 12 ลิตร จำนวน 18 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้พยาบาลกู้ชีพ อบต.หนองไผ่แบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาปักเสาไฟฟ้า คสล.เพื่อติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่สาร อปพร.หนองไผ่แบน โด [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน wonglebO;ระยะที่ 2wo [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน wonglebO;ตู้เหล็กเก็บเอกสารwonglebC; จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพ [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน wonglebO;ระยะที่ [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ wonglebO;กองคลังwonglebC; จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนเหล็ก-บ้านหาดสูง หมู่ 2 ตำบลโนนเหล็ก - หมู่ [ 4 ส.ค. 2563 ]ซื้อซื้อโคมไฟติดถนน LED แบบใช้โซล่าเซลล์ 300 W จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเหล็ก [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประ [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องปรับสภาพดินเพิ่อเตรียมปลูกต้นไม้บริเวณเขาจักษาโครงการจิตอาสาป [ 30 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่มบริการประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิ [ 30 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมา [ 29 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมสภา [ 29 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิ [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป ( ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 มิ.ย. 2563 ]

     
 

 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองไผ่แบน พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟ้ฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ถนน
 
 
    
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ธ.ค. 2552
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-228-8088
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0 - 5698 - 1088 - 90 โทรสาร : 0-5698-1089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
จำนวนผู้เข้าชม 2,475,120 เริ่มนับ 25 ธ.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน