หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
“ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รับฟังความคิดจากประชาชน
ปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส ”
นายสุรศักดิ์ วงษ์นาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
วัดหนองหญ้านาง
สถานีอนามัยตำบลหนองไผ่แบน
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ ในตำบลหนองไผ่แบน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่แบน
อ.เมือง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
     
 
"พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่แบน [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพน [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 130 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริห [ 24 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 347 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 85 
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาแล [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
ประชาสัมพันธ์ กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ จัดกิจกรรมมอบทุนเด็กเรียนดี ประจำปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 167 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 152 
 
 
วัดหนองหญ้านาง โทรศัพท์ 056-981104
เขื่อนวังร่มเกล้า
ขออนุญาต ค่ะ ต้องการพี่เลี้ยงด่วนมากกกก (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 2417  ตอบ 9  
เว็บไซต์ "อบต.หนองไผ่แบน" อ.เมือง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 15328  ตอบ 42  
 
 
เปลไม้ไผ่
ผลไม้แปรรูป
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
บันทุึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 110 
การรายงานข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 108 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด) [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 112 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปกิบัติกราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ งวดที่ 2 (ด่วนที่สุด) [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด) [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
อบต.หนองไผ่ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ ครุภัณฑ์หมายเลข 001/55/0002 ระบบช่วงล [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 


โครงการปรับปรุงภูมิทัศพื้นที่สนามเด็กเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเหล็ก,เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. [ 16 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บฉ 8137 อุทัยธานี โดยวิธีเ [ 8 ก.พ. 2564 ]จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจา [ 4 ก.พ. 2564 ]ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โด [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. [ 3 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ) ประจำเดือ [ 29 ม.ค. 2564 ]ซื้อซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยว [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลากด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โ [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป (คนงานประจำรถน้ำดับเพลิง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2 [ 29 ม.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพ่นยา เบนซิน 2 จังหวะ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉ [ 25 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 55-011 สายบ [ 7 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.55-009 สายดอ [ 5 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ อบต.ห [ 4 ม.ค. 2564 ]

     
 

 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองไผ่แบน พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟ้ฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ถนน
 
 
    
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ธ.ค. 2552
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-228-8088
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0 - 5698 - 1088 - 90 โทรสาร : 0-5698-1089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
จำนวนผู้เข้าชม 4,362,088 เริ่มนับ 25 ธ.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน