หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
“ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รับฟังความคิดจากประชาชน
ปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส ”
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
วัดหนองหญ้านาง
สถานีอนามัยตำบลหนองไผ่แบน
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ ในตำบลหนองไผ่แบน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่แบน
อ.เมือง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
     
 
"พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริห [ 24 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 476 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ อบต.หนองไผ่แบน (บช.อบต.2) [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ อบต.หนองไผ่แบน [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศ ผ.ถ.1/1 อบต.หนองไผ่แบน [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศ ส.ถ. 1/1 อบต.หนองไผ่แบน [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน (ส.ถ.๔/๑) [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน (ผ.ถ.๔/๑) [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 98 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินตามกฏหมายใหม่ [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 111 
 
 
วัดหนองหญ้านาง โทรศัพท์ 056-981104
เขื่อนวังร่มเกล้า
สนใจผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ (14 เม.ย. 2564)    อ่าน 178  ตอบ 1  
ขอทราบวันประชาคมแผนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเหล็กค่ะ (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 194  ตอบ 1  
 
 
เปลไม้ไผ่
ผลไม้แปรรูป
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกส่งคืน [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (ด่วนที่สุด) [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิตร เดือน พ.ย.64 แก่ อปท. [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณ ซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งเเต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
 
 
 
 
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดหนองเป็ดก่า-ตำ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียนหัวดง-เขต [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 


จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลากด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องน้ำหญิงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โด [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองคณะผู้ตรวจเยี่ยมและ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ธันวาค [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยว [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ธัน [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ อาหารเสริม นม ยู. เอส. ที. ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ประจำเดือน [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]เหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานทั่วไป (กองคลัง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ อบต.หน [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมเครื่องหมาย จำนวน 20 ชุ [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง ฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อฉากกั้นอะคิลิค ขนาด 60 X 60 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง ฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง ฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพผู้กักกันตัว เพื่อสังเกตุอาการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่ [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้ [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างหร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกต [ 19 พ.ย. 2564 ]

     
 

 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองไผ่แบน พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟ้ฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ถนน
 
 
    
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ธ.ค. 2552
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-981-088-90
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0 - 5698 - 1088 - 90 โทรสาร : 0-5698-1089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
จำนวนผู้เข้าชม 11,620,068 เริ่มนับ 25 ธ.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน