หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
“ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รับฟังความคิดจากประชาชน
ปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส ”
นายสุรศักดิ์ วงษ์นาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
วัดหนองหญ้านาง
สถานีอนามัยตำบลหนองไผ่แบน
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ ในตำบลหนองไผ่แบน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่แบน
อ.เมือง จ.อุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
     
 
"พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริห [ 24 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 410 
แจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 100 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้ [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่แบน [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 178 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.55-008 [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพน [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 185 
 
 
วัดหนองหญ้านาง โทรศัพท์ 056-981104
เขื่อนวังร่มเกล้า
สนใจผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ (14 เม.ย. 2564)    อ่าน 81  ตอบ 1  
ขอทราบวันประชาคมแผนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเหล็กค่ะ (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 97  ตอบ 1  
 
 
เปลไม้ไผ่
ผลไม้แปรรูป
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
เผยเเพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเป็นเลิศ ด้านสุขภาวะ รุ่นที่ 1 แบบออนไลน์ ด่วนทีสุด [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 65 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด) [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 68 
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (ด่วนที่สุด) [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
 
 
 
 
การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1330 [แบบรายงาน] [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1333  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
อบต.ประดู่ยืน ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ทต.ลานสัก #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 


เหมาจัดทำตรายางศูนย์พัมนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเค่ืองดื่มเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสา [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ภาคเร [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ภาคเร [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ (อาหารเสริมนม [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อฉีกพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะ [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อเติมเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) องค์การบริ [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ (อาหารเสริมนม [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ (อาหารเสริมนม [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลากด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โด [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โด [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานทั่วไป (กองคลัง) ประจำเดือน มิุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 31 พ.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 จำนวน 1 ป้าย [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพ [ 28 พ.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2564 ]

     
 

 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองไผ่แบน พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟ้ฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  ถนน
 
 
    
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ธ.ค. 2552
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-228-8088
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0 - 5698 - 1088 - 90 โทรสาร : 0-5698-1089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
จำนวนผู้เข้าชม 7,597,382 เริ่มนับ 25 ธ.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน