คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ภาษีป้าย


การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด


การขอต่ออายุอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ


การขออนุญาตจัดต้ังตลาด


การขออนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์


การขออนุญาตติดต้ังประปา

  (1)     2