หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 "พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
 
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
การขอต่ออายุอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ
การขออนุญาตจัดต้ังตลาด
การขออนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
  (1)     2   
 
 


 
วัดหนองหญ้านาง