หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 "พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
   การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
  
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
   การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน