หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 "พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มแต่มกรา พ้นเมษาค่าปรับแพง"
 
 
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาทุนทางสังคม
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญท้องถิ่น
   แนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากร
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและการดำเนินงานเมืองน่าอยู่
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย